Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

w jednej z wymienionych dyscyplin: psychologia lub nauki socjologiczne lub nauki o komunikacji społecznej i mediach lub filozofia lub matematyka lub informatyka w zakresie badań metanaukowych lub data science

 

Umowa o pracę na: 30 miesięcy

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

 

Dodatkowo kandydat/ka powinien/na:

-posiadać odpowiedni dorobek publikacyjny o statusie międzynarodowym w postaci artykułów

w recenzowanych czasopismach naukowych i/lub monografii naukowych.

 

Wyjaśnienia:

-              dla recenzowanych artykułów w czasopismach poprzez odpowiedni dorobek o statusie międzynarodowym rozumie się tutaj indeksowanie danego czasopisma w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Web of Science itd. oraz posiadanie impact factor; jeśli czasopismo zostało ustanowione niedawno i w zw. z tym nie spełnia ww. warunków, komisja konkursowa będzie oceniać jego jakość na podstawie jego powiązania z uznanym międzynarodowym towarzystwem naukowym;

-              dla monografii przez odpowiedni poziom międzynarodowy rozumie się tutaj umieszczenie danego wydawnictwa na poziomie 2. wykazu ministerialnego. Jeśli monografia napisana została w języku innym niż polski i wydana w wydawnictwie z poziomu 1., komisja konkursowa będzie badać jej jakość indywidualnie (przykładowo: książka wydana przez Springer lub Palgrave Macmillan jest co do zasady odpowiednią monografią o statusie międzynarodowym);

-              dodatkowym atutem kandydata/tki będzie posiadanie w swoim dorobku rozdziałów w monografiach i/lub redakcja naukowa monografii i/lub redakcja numerów specjalnych (tematycznych) czasopism na poziomie międzynarodowym w powyższym rozumieniu;

-              posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej (np. pobyt badawczy podczas doktoratu, staż podoktorski, udokumentowana publikacjami lub wspólnymi wystąpieniami konferencyjnymi współpraca z indywidualnymi naukowcami zagranicznymi itd.);

-              posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w kierowaniu projektami badawczymi lub realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu (np. NCN, inne państwowe agencje grantowe, fundacje wspierające naukę itd.);

-              zadeklarować swoją gotowość do prowadzenia rozumianych szeroko badań metanaukowych (np. badań nad replikowalnością wyników i/lub interdyscyplinarnością i/lub otwartą nauką i/lub społecznym/instytucjonalnym, usytuowaniem nauki) lub badań z zakresu data science związanych z naukami społecznymi; deklarowane badania powinny być prowadzone w oparciu o szeroko rozumiane komponenty zasady 4i, tj. internalizację, interdyscyplinarność, innowacyjność, integralność;

-              przedstawić projekt swoich badań z zakresu metanauki lub data science, które zamierza realizować w okresie zatrudnienia (zob. niżej);

-              posiadać dobrą znajomość co najmniej jednej metodologii wykorzystywanej w badaniach metanaukowych lub w data science;

-              posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej (rozumianej np. jako uczestnictwo w interdyscyplinarnych zespołach badawczych).

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Termin składania dokumentów: 11.07.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
Data wytworzenia: 10.06.2021
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 10.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka