Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Informacja o konkursie na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne lub nauki o komunikacji społecznej i mediach

 

                                                                            

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1) posiadają co najmniej stopień doktora,

2) biorą czynny udział w życiu naukowym,

3) posiadają odpowiedni dorobek naukowy.

 

Idealnie kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:

1.            jest naukowcem posiadającym stopień naukowy doktora w jednej z dyscyplin akademickich, współpracujących z POB (https://futuresoc.id.uj.edu.pl/o-nas), nadany w kraju innym niż Polska; LUB jeśli kandydat/ka posiada stopień naukowy doktora nadany w Polsce to spełnia warunki wstępne aplikacji, jeśli po uzyskaniu stopnia doktora był/a zatrudniony/a jako pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny w zagranicznej uczelni, zagranicznym instytucie badawczym, zagranicznym ośrodku badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej zagranicznej jednostce naukowej przez okres minimum 3 lat; lub odbył/a staż podoktorski (post-doc) w zagranicznej uczelni, zagranicznym instytucie badawczym, zagranicznym ośrodku badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej zagranicznej jednostce naukowej,

2.            posiada przynajmniej dwie publikacje jako główny autor(ka) (zwłaszcza pierwszy lub korespondencyjny) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, zwłaszcza z wysokim Impact Factor lub jest autorem(ką) recenzowanej monografii naukowej,

3.            posiada doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej (pełnił(a) funkcje kierownika projektu, głównego wykonawcy lub współwykonawcy), w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i o charakterze międzynarodowym,

4.            posiada udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego. Jeśli język angielski nie jest językiem ojczystym aplikanta lub jeśli język wykładowy w trakcie edukacji akademickiej nie był językiem angielskim, konieczne jest przedstawienie certyfikatu biegłej znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (zgodnie z Poziomem Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages),

5.            posiada doświadczenie w popularyzacji nauki i innowacyjnej edukacji,

6.            posiada doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 16.08.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Data wytworzenia: 14.07.2021
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Result of the competition
Data publikacji: 14.07.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2021