Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze) Widok zawartości stron (Stanowiska badawcze)

Niniejszy dokument 1.3 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.4).

Informacja o konkursie na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie nauki socjologiczne (lub pokrewnej)

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)            posiadają co najmniej stopień doktora,

2)            posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)            biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

 

Idealny/a kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:

1.            jest naukowcem posiadającym stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk socjologicznych lub pokrewnych, współpracujących z POB (https://futuresoc.id.uj.edu.pl/o-nas),

2.            posiada doświadczenie międzynarodowe, rozumiane w szczególności jako uzyskany stopień naukowy w uznanym, zagranicznym ośrodku naukowo-badawczym w obszarze nauk socjologicznych lub pokrewnych lub odbyty podoktorski staż w uznanym zagranicznym ośrodku naukowo-badawczym lub osoba taka była zatrudniona

w międzynarodowym projekcie badawczym,

3.            jest autorem(ką) minimum dwóch publikacji w przynajmniej jednym obszarów badań wymienionych w wezwaniu konkursowym (opisane poniżej), które:

a.            stanowią publikację w czasopismach o wysokim IF, umieszczonych w bazie Scopus (szczególnie w Scopus Top 10) lub Web of Science lub

b.            stanowią recenzowaną monografię naukową z II poziomu wykazu MNiSW (https://listymnisw.pl/full.php) wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe lub

c.            stanowią rozdział w publikacji wieloautorskiej opublikowanej w wydawnictwie z II poziomu wykazu MNiSW (https://listymnisw.pl/full.php).

W przypadku publikacji wskazanych w lit. a) i b) powyżej uwzględniane będzie również współautorstwo kandydata(tki).

4.            posiada doświadczenie w zakresie kierowania trwającym lub zakończonym projektem naukowym, finansowanym ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych lub pełnił(a) funkcję głównego wykonawcy lub współwykonawcy przynajmniej jednego zakończonego lub trwającego projektu badawczego, pozyskanego ze źródeł zewnętrznych,

5.            posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych (jakościowych i/lub ilościowym; dodatkowym autem będzie doświadczenie w obszarze cyfrowych metod badań społecznych),

6.            posiada znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie C1 (zgodnie z Poziomem Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages), udokumentowaną stosownymi certyfikatami lub doświadczeniem (rozmowy z kandydatem(ką) zostaną przeprowadzone w języku angielskim),

7.            jest członkiem(nią) w rozpoznawalnej, międzynarodowej sieci badawczej, w szczególności pracuje w zarządach, komisjach takich organizacji,

8.            posiada doświadczenie w popularyzacji nauki i innowacyjnej edukacji,

9.            posiada doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 16.08.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego
Data wytworzenia: 14.07.2021
plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 2021-07-14 05:30:29
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 1839