Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na adiunkta w grupie pracowników badawczych, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofia, w ramach realizacji projektu pt. „Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions, BIOUNCERTAITY” (Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne)  finansowanego przez Europejską Radę ds. badań naukowych na Wydziale Filozoficznym w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej (jeżeli kandydat posiada habilitację)
 • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
 • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr 805498),
 • co najmniej jedna publikacja (zaakceptowana do druku lub opublikowana) w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w dyscyplinie kandydata,
 • zdolności organizacyjne, samodzielność badawcza, odpowiedzialność, punktualność,
 • znajomość języka angielskiego (znajomość polskiego nie jest wymagana).

 

Oferujemy 

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, 
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, 
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, 
 • dostęp do infrastruktury badawczej, 
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, 
 • dodatkowe świadczenia socjalne. 

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 15.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 28.10.2022
Plik do pobrania
download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 28.10.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2022