Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych na Wydziale Prawa i Administracji w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie badań nad zrównoważonością i zrównoważonym rozwojem 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)            posiadają co najmniej stopień doktora;

2)            posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3)            posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

 

Dodatkowo kandydaci powinni:

4)            posiadać stopień doktora lub wyższy; stopień doktora powinien być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed 1.10.2020, przy czym do określonego okresu 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji lecznicze;

5)            posiadać znaczący dorobek naukowy związany z prawnymi aspektami Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartymi w Agendzie 2030, obejmujący w szczególności publikacje w renomowanych publikatorach (preferowane publikacje anglojęzyczne);

6)            posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych w drodze konkursu ze środków zewnętrznych (preferowane doświadczenie w zakresie projektów międzynarodowych i interdyscyplinarnych);

7)            posiadać doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej z wiodącymi ośrodkami badawczymi

i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

8)            brać czynny udział w życiu naukowym (mile widziana aktywność w redakcjach renomowanych publikatorów lub radach naukowych).

 

Komisja konkursowa może przeprowadzić z wybranymi kandydatami rozmowę z wykorzystaniem środków synchronicznej komunikacji elektronicznej, dotyczącą ich planów badawczych oraz zamierzeń w zakresie współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Do obowiązków pracownika należeć będą działania badawcze wpisujące się w założenia programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, w szczególności w strategię Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene, zawierające elementy współpracy międzynarodowej i współpracy ze środowiskiem społeczno -gospodarczym.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 30.09.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Data wytworzenia: 21.06.2021
Plik do pobrania
Download File
Data publikacji: 21.06.2021
Osoba publikująca: Dariusz Mączka